General Data Protection Regulation

Vanaf 25 mei 2018 legt Europa de nieuwe privacywetgeving(GDPR) op, ook aan kleinere (sport) verenigingen, zoals VerbroederingZwijndrecht.  GDPR (of ook AlgemeneVerordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer en debeveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Wij moeten vanafmei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij dezedata gebruiken en hoe wij deze beveiligen.

De clubwerking maakt gebruik van VoetbalAssist, een softwarepakket voor het beheer van spelers en teams. Hiertoe worden bepaalde persoonsgegevens bijgehouden die uitsluitendgebruikt worden voor:

•Communicatie tussen de speler, zijn ouders ofverantwoordelijken, en de club of de ploeg.

•Sportieve opvolging van de speler: prestaties, evaluaties,aanwezigheden, ploeg- en wedstrijdsamenstelling en statistieken: invoorbereiding.

•De goede werking van de club in het algemeen en meerbijzonder op het vlak van communicatie.

Alle communicatie die via dit platform verloopt wordt enkelen alleen gebruikt voor doeleinden binnen de club en geenszins voor doeleinden,die niet aan de club gerelateerd zijn zoals commerciële e-mails, berichtenallerhande enz…

Op de website zal de speler worden getoond bij de ploegwaarin hij is onderverdeeld.  Indien udit niet meer wenst, kan u dit melden aan de webmaster en zal dit zo snelmogelijk worden aangepast.

De gegevens van een speler/verantwoordelijke/gebruiker wordenverwijderd bij uitdrukkelijke aanvraag van de speler of diensverantwoordelijke, behoudens die data die voor bepaalde doeleinden langer dientbewaard te worden.

 

Meer  informatie vindtu in onderstaande brochure.

 

Voor vragen of meldingen kan u terecht bij gcverbroederingzwijndrecht@gmail.com